دستگاه حضور و غیاب درفک
دستگاه حضور وغیاب درفک DoorFak)) دستگاه سه منظوره درفک شامل حضور وغیاب پرسنل، درب بازکن، خروج جهت صرف غذا   - ثبت ورود وخروج وتعیین نوع ورود وخروج توسط خود دستگاه: بنابراین پس از ثبت ورود، چنانچه پرسنل انگشت بزنند اتوماتیک خروج ثبت می شود و پرسنل خطای خود ( در صورت فراموش شدن تردد قبلی ) ...