دستگاه دماوند (Damavand)
دستگاه دماوند (Damavand)
دستگاه دماوند با چاپگر(Damavand With Printer)
دستگاه دماوند با چاپگر(Damavand With Printer)
دستگاه حضور و غیاب ساینا 22
دستگاه حضور و غیاب ساینا 22
حضور و غیاب تشخیص چهره ایگل
حضور و غیاب  تشخیص چهره ایگل
دستگاه حضور و غیاب اطلس 5
دستگاه حضور و غیاب اطلس 5
دستگاه حضور و غیاب اطلس 1
دستگاه حضور و غیاب اطلس 1
نرم افزار حضور و غیاب زاگرس
نرم افزار حضور و غیاب زاگرس
اتوماسیون پارکینگ
اتوماسیون پارکینگ
اتوماسیون مجموعه های ورزشی
اتوماسیون مجموعه های ورزشی
درب باز کن های هوشمند
درب باز کن های هوشمند
دستگاه دماوند دو فینگره (Damavand Dual)
دستگاه دماوند دو فینگره (Damavand Dual)
دستگاه کارتی دنا(Dena)
دستگاه کارتی دنا(Dena)
دستگاه ورود خروج سی تو(SiTo)
دستگاه ورود خروج سی تو(SiTo)
دستگاه دنا انگشتی(Dena Finger)
دستگاه دنا انگشتی(Dena Finger)
دستگاه تشخیص چهره سهند(FKA1)
دستگاه تشخیص چهره سهند(FKA1)
دستگاه درفک(Doorfak)
دستگاه درفک(Doorfak)
دستگاه درفک جفتی(Doorfak Dual)
دستگاه درفک جفتی(Doorfak Dual)