دستگاه حضور و غیاب Tutia-22
دستگاه حضور و غیاب Tutia-22
حضور و غیاب تشخیص چهره ایگل
حضور و غیاب  تشخیص چهره ایگل
دستگاه حضور و غیاب Tutia-1
دستگاه حضور و غیاب Tutia-1
نرم افزار حضور و غیاب توتیـا سـافت
نرم افزار حضور و غیاب توتیـا سـافت
اتوماسیون پارکینگ
اتوماسیون پارکینگ
اتوماسیون مجموعه های ورزشی
اتوماسیون مجموعه های ورزشی