نمایشگر پیشگامان:
 

نمایشگرها و تابلوهای روان امکان نشان دادن تعداد حاضرین در هر سالن و شماره کمد هر فرد را از طریق اتصال به سرور مرکزی دارا می باشد.