دستگاه چند منظوره پیشگامان:

اولین استفاده از این دستگاه، جهت شارژ کارت می باشد. بدین منظور اپراتور مبلغ مورد نظر را بصورت نقد و یا سود بانکی دریافت نموده و از طریق نرم افزار مربوطه و دستگاه چند منظوره کارت یا مچ بند فرد را شارژ می نماید.

در مجموعه هایی که سالن های مختلف وجود دارد، فرد با مراجعه به این دستگاه و از طریق صفحه کلید، سالن مورد نظر را انتخاب نموده، با گرفتن کارت یا مچ بند بر روی ریدر دستگاه، کار کسر اعتبار با توجه به مبلغ آن سالن انجام پذیرفته و فیش ورودیه از طریق پرینتر متصل به دستگاه تحویل می گردد. 

با توجه به امکان اتصال دستگاه به گیت کنترل تردد، می توان دستگاه را از طریق نرم افزار تبدیل به سیستم تک منظوره نمود و با معرفی یک سالن، ورود و خروج را با کسر مبلغ از کارت یا مچ بند کنترل نمود.

در اماکن ورزشی که از سیستم online استفاده می کنند امکان تخصیص شماره کمد به فرد، از طریق این دستگاه که در داخل رختکن قرار می گیرد امکانپذیر است.

امکان نصب این دستگاه بعنوان سیستم بوفه نیز وجود دارد که در این حالت با نشان دادن کارت یا مچ بند به دستگاه، فرم صدور فاکتور رستوران در نرم افزار نمایش داده شده و با ثبت آن، مبلغ از اعتبار کارت کسر می گردد.