دستگاه ورود و خروج طرقه(Torgheh)

دستگاه 4 منظوره طرقه شامل ورود و خروج پرسنل ، درب باز کن، خروج جهت صرف غذا، کارتخوان می باشد.

  1. ثبت ورود و خروج و تعيين نوع ورود و خروج توسط خود دستگاه: بنابراين پس از ثبت ورود، چنانچه پرسنل انگشت بزنند اتوماتيک خروج ثبت مي شود و پرسنل خطای خود را (در صورت فراموش شدن تردد قبلي) براحتي متوجه مي شوند و تردد خود را اصلاح مي نمايند.

  2. ثبت انواع تردد شامل ماموريت خارج از شهر، ماموريت داخل شهر و مرخصي: اين حالات تردد، قابليت انتخاب داشته و بصورت صوتي و شفاف به پرسنل اعلام مي گردد.

  3.  امکان خروج جهت صرف غذا و برگشت از صرف غذا بصورت پيش فرض در اين دستگاه نهادينه شده و پرسنل مي توانند در فرجه تعيين شده جهت صرف غذا از محل کار خارج شده و قبل از پايان فرجه به محل کار برگردند. اين مدت از ساعت کاری پرسنل جدا بوده و مديريت مي تواند آن را جزيي از ساعت کار حساب نموده و يا اينکه آن را از ساعت کاری پرسنل کم کند.

  4.   نمايشگر رنگي با منوی فارسي و امکان تنظيم کليه پارامترهای دستگاه

  5. خروجي جهت باز کردن قفل الکتريکي درب و گيت و درب های اتوماتيک

  6.   دارای کارتخوان بدون تماس هوشمند

  7.   ارتباط سريال و USB