دستگاه ورود و خروج سي تو(SiTo)

دستگاه 4منظوره سی تو شامل ورود و خروج پرسنل، درب باز کن، خروج جهت صرف غذا، کارتخوان می باشد.

ثبت ورود و خروج و تعيين نوع ورود و خروج توسط خود دستگاه: بنابراين پس از ثبت ورود، چنانچه پرسنل انگشت بزنند اتوماتيک خروج ثبت مي شود و پرسنل خطای خود را (در صورت فراموش شدن تردد قبلي) براحتي متوجه مي شوند و تردد خود را اصلاح مي نمايند.

ثبت انواع تردد شامل ماموريت و مرخصي: اين حالات تردد، قابليت انتخاب داشته و بصورت صوتي و شفاف به پرسنل اعلام مي گردد.

امکان خروج جهت صرف غذا و برگشت از صرف غذا بصورت پيش فرض: در اين دستگاه نهادينه شده وپرسنل مي توانند در فرجه تعيين شده جهت صرف غذا از محل کار خارج شده و قبل از پايان فرجه به محل کار برگردند. اين مدت از ساعت کاری پرسنل جدا بوده و مديريت مي تواند آن را جزيي از ساعت کار حساب نموده و يا اينکه آن را از ساعت کاری پرسنل کم کند.
نمايشگر رنگي با منوی فارسي و امکان تنظيم کليه پارامترهای دستگاه
خروجي جهت باز کردن قفل الکتريکي درب و گيت و درب های اتوماتيک
دارای کارتخوان بدون تماس هوشمند

ارتباط سريال و   USB