دستگاه حضور وغیاب هوشمند دنا کارتی (Dena)

 

دستگاه 6منظوره کارتی دنا شامل موارد زیر می باشد:

  1. ورود و خروج پرسنل

  2. درب باز کن

  3. خروج جهت صرف غذا

  4. راهنمايي پرسنل

  5. رزرو غذا

  6. کارتخوان

 

ثبت ورود و خروج و تعيين نوع ورود وخروج توسط خود دستگاه بنابراين پس از ثبت ورود، چنانچه پرسنل انگشت بزنند اتوماتيک خروج ثبت مي شود و پرسنل خطای خود را (در صورت فراموش شدن تردد قبلي) براحتي متوجه مي شوند و تردد خود را اصلاح مي نمايند.


ثبت انواع تردد شامل ماموريت خارج از شهر، ماموريت داخل شهر و مرخصي: اين حالات تردد، قابليت انتخاب داشته و بصورت صوتي و شفاف به پرسنل اعلام مي گردد.
 

امکان خروج جهت صرف غذا و برگشت از صرف غذا بصورت پيش فرض: در اين دستگاه نهادينه شده و پرسنل مي توانند در فرجه تعيين شده جهت صرف غذا از محل کار خارج شده و قبل از پايان فرجه به محل کار برگردند. اين مدت از ساعت کاری پرسنل جدا بوده و مديريت مي تواند آن را جزيي از ساعت کار حساب نموده و يا اينکه آن را از ساعت کاری پرسنل کم کند.

 

  نمايشگر رنگي با منوی فارسي و امکان تنظيم کليه پارامترهای دستگاه
  سنسور نوری با امکان خاموش شدن اتوماتيک پس از تشخيص اثر انگشت
  ارتباط شبکه و USB
  خروجي جهت باز کردن قفل الکتريکي درب و گيت و درب های اتوماتيک
  دارای کارتخوان بدون تماس هوشمند