اتوماسیون پارکینگ


سیستم اتومـاسیون پارکینگ یک سیستم جامع می باشد. که در سـازمـان های دولتی و خصوصی راه اندازی می شـود و همچنین در پارکینگ های مجتمع تجاری، دانشگـاهی و... از این سیستم استفاده می کنند. سیستم اتوماسیون پارکینگ مزایای زیادی برای مدیران محترم دارد که از جمله می توان جلوگیری از سوء استفـاده، اعمـال کنتـرل، مدیریت دقیق پارکینگ، ثبت گزارشات مالی و کنترل سریع و دقیق را نام برد.

اتوماسیون حضور و غیاب


یکی از نیـازهای مدیران امـروزی کنترل و نظـارت بر کـارکرد پرسنل و بهره وری آنهاست. یکی از این موارد کنترل و نظارت بر ورود و خروج کارمندان و همچنین محاسبه حقوق و دستمزد آنها بر اساس اطلاعـات دستگـاه حضور و غیاب است. امـروزه با پیشرفت تکنولوژی و ورود دستگـاه های حضور و غیاب پیشرفته به بازار این امکان به راحتی و با کمترین هزینه ها در اختیار مدیران قرار گرفته است.